Iekšējās kārtības noteikumi

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde "Starptautiskais vingrošanas klubs", Reģ. Nr. 3351803498 (turpmāk - Klubs)  ir "Starptautiskais vingrošanas klubs" SIA, reģistrācijas Nr. 40103987072, dibināta izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

2. Interešu izglītība ir maksas pakalpojums. Abonements uz nodarbībām ir jāiegādājas 2. nodarbības reizē.
3. Divu nedēļu laikā jāatnes ārsta zīme, apliecinot, ka bērns drīkst nodarboties ar izvēlēto interešu izglītības veidu.
4. Abonements tiek izsniegts uz noteiktu laiku un netiek pagarināts.
5. Grupu nodarbības notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Kluba administrācija saglabā tiesības veikt izmaiņas nodarbību grafikā.
6. Organizēto pasākuma laikā, treniņu zona un nodarbību grafiks var būt ierobežots.
7. Kluba apmeklētājs uzņemas pilnīgu atbildību par savām mantām. Kluba administrācija un treneris neuzņemas atbildību par pazudušām mantām. Pulksteņus, makus, telefonus un rokas somas ir iespējams nodot glabāšanā.

IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
10. Aizliegts atrasties zālē un izmantot aprīkojumu, sporta inventāru bez trenera atļaujas/klātbūtnes.
11. Personīgo inventāru sporta zālē drīkst ienest tikai ar trenera atļauju.
12. Apmeklētājam ir pienākums ziņot trenerim vai Kluba administrācijai, ja ir konstatēts bojāts aprīkojums, sporta inventārs.
13. Izmantotais inventārs jānoliek tam speciāli paredzētajās vietās. Par inventāra tīšu bojāšanu Jūs nesat materiālo atbildību. Atlīdzības samaksu nosaka Kluba vadītāja.
14. Administrācija neatbild par veselības traucējumiem, kas radušies Jums pārkāpjot trenera ieteikumus, tāpat par hronisku slimību izraisītām komplikācijām. Par sāpēm, diskomforta sajūtu, galvas reiboņiem, traumām treniņu laikā nekavējoties ziņot trenerim vai Kluba administratoram, kuri Jums sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
15. Bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi likumiskais pārstāvis informē Kluba administrāciju vai treneri, ja ir saņemti ģimenes ārsta vai sporta ārsta ieteikumi veikt fiziskās slodzes izmaiņas sporta treniņā (nodarbībā).
16. Ārkārtas situācijas gadījumā, saskaņā ar evakuācijas plānu, nekavējoties pamest telpas un izsaukt glābšanas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 112.
17. Apmeklētājam aizliegts patvaļīgi pamest nodarbību, aizskart fiziski un vārdiski citas personas vai necienīgi izturēties, pārkāpjot vispārpieņemtās ētikas un morāles normas.
18. Nodarbību laikā tiek ievērota disciplīna: uzvesties uzmanīgi un kulturāli, negrūstīties, nepakļaujot sevi un citus bīstamām situācijām.
19. Apmeklētājam ir pienākums laicīgi ierasties uz nodarbību.
20. Apmeklētājiem nav ļauts vadīt savus personālos treniņus.
21. Klubā aizliegts smēķēt, veipot, atrasties alkohola, narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Šajos gadījumos administrācija ir tiesīga liegt Jums izmantot piedāvātos pakalpojumus un izsaukt Valsts vai Pašvaldības policiju.
22. Kluba telpās jāievēro tīrība un kārtība. Kluba administratore vai treneris ir tiesīgi neielaist Jūs nodarbībā ielas apavos. Ieeja sporta zālē zeķēs vai speciālos apavos.
23. Nodarbību laikā nenēsāt gredzenus, aproces, ķēdītes, auskarus, pulksteņus u.tml. lietas. Nenēsāt sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm.
24. Nodarbības laikā nelieto košļājamo gumiju un pārtiku.
25. Nodarbību laikā neizpildīt sarežģītus vai pašizgudrotus vingrinājumus un paņēmienus.
26. Vingrojumu izpildes laukumā nedrīkst atrasties priekšmeti, kas varētu radīt traumas.
27. Drošības noteikumi vingrošanas nodarbībās:
27.1. Vingrošana uz vingrošanas rīkiem notiek tikai trenera klātbūtnē. Pirms vingrojumu izpildes tiek pārbaudīta rīku atbilstība veicamajam uzdevumam.
27.2. Sarežģītus vingrojumus nedrīkst izpildīt bez drošinājuma vai aizsardzības.
27.3. Nedrīkst izpildīt vingrojumus uz netīriem rīkiem, vingrot uz tiem ar mitrām plaukstām vai svaigām tulznām uz plaukstām.
27.4. Nolēciena vietā starp paklājiem nedrīkst būt sprauga un paklājus nedrīkst likt pamīšus vienu uz otra.
27.5. Pirms nodarbībām uz paralēlām līdztekām jānoregulē līdzteku kāršu platums atbilstoši augumam. Platumam starp kārtīm apmēram jāatbilst apakšdelma garumam.
27.6. Paceļot un nolaižot līdzteku kārtis, tās nedrīkst turēt aiz metāla balsta.
27.7. Jābūt uzmanīgiem, pārvietojot vai uzstādot rīkus, savs spēks jāsaskaņo ar pārējo vingrotāju spēku.
27.8. Mainot lēkšanas rīku augstumu, vispirms jāizbīda kāju balsti vienā pusē, pēc tam – otrā pusē.
27.9. Pieturot vingrošanas virvi, pa kuru rāpjas vingrotājs, ir jātup, nevis jāguļ uz muguras.
27.10. Pa virvi uz leju dodas, pārmaiņus pārvietojot rokas un kājas, nevis šļūcot.
27.11. Nedrīkst stāvēt tuvu vingrošanas rīkiem citu dalībnieku vingrojumu izpildes laikā.
27.12. Nodarbības laikā, sajūtot sāpes rokās, rodoties ādas apsārtumam vai nobrāzumam uz plaukstām, jāpārtrauc nodarbība un jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības pie trenera vai Kluba administrācijas.

Nobeiguma noteikumi
28. Kluba telpās var tikt veikta videonovērošana reālā laika režīmā, nodrošinot bērnu vecākiem iespēju sekot nodarbības gaitai uz Klubā izvietotajiem ekrāniem. Informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā: www.i-gym.lv
29. Administrācija patur tiesības liegt Jums apmeklēt Klubu, nesniedzot par to sīkākus paskaidrojumus.
30. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Kluba apmeklētājiem!
31. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā Kluba administrācija ir tiesīga lūgt Jūs atstāt telpas, apturēt abonementa darbību vai nepagarināt to.
32. Ieteikumus vai pretenzijas lūdzams izteikt personīgi vai rakstiski uz e-pastu: [email protected]
33. Kluba vadība ir tiesīga vienpersoniski šos noteikumus grozīt. Aktuālā Iekšējo kārtības noteikumu versija pieejamā Kluba telpās.

© 2014 – 2022 International Gym